KVKK AYDINLATMA METNİ

SKY FUARCILIK A.Ş.  GİZLİLİK POLİTİKASI KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ 
HAKKINDA BİLGİLENDİRME METNİ 
Bilindiği üzere kişisel verilerin işlenmesinde başta özel hayatın gizliliği olmak üzere kişilerin temel hak ve özgürlüklerini korumak ve kişisel verileri işleyen gerçek ve tüzel kişilerin yükümlülükleri ile uyacakları usul ve esasları düzenlemek amacıyla çıkarılan 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu 07/04/2016 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiş bulunmaktadır. 
SKY FUARCILIK A.Ş. olarak kişisel verilerinizin depolanması ve korunması hususunda mevzuat hükümlerine uyuma azami hassasiyet göstermekte ve şirketimiz hizmetlerinden faydalanan kişiler ve çalışanlarımızın kişisel verilerinin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na uygun olarak işlenerek, muhafaza edilmesine büyük özen göstermekteyiz. Bu sorumluluğumuzun tam olarak ifası amacına yönelik olarak, kişisel verilerinizin aşağıda açıklanan şekilde ve mevzuat hükümleri doğrultusunda işlendiğini bilgilerinize sunuyoruz. 
SKY FUARCILIK A.Ş. düzenlediği fuarlara Katılım Sözleşmesinde karşılıklı kabul edilen şartlar ile aldığı müşteri ve bu kurumların temsilcileri ile iletişim kurarak faaliyetini yürütmektedir. Etkinliklerimize bugüne kadar yurt içinden ve dışından katılmış, katılmayı planlamış, bilgi almış, ziyaret etmiş, ziyaret edilmiş, web sitelerimizden abone olmuş, sosyal medya hesaplarımızla bağlanmış, telefon ile aramış ve aranmış kişilerin Kurumsal bilgileri ve/veya kişisel bilgilerinden oluşan iletişim arşivi faaliyetlerimizde işlenmektedir.

1. Kişisel Verilerin Toplanması, İşlenmesi ve İşleme Amaçları 
Kişisel verileriniz, SKY FUARCILIK A.Ş. tarafından sürdürülen ticari faaliyet olan Sektörel Endüstri Fuarlarının organizasyon aşamalarında otomatik ya da otomatik olmayan yöntemlerle, çeşitli vasıtalar ile sözlü, yazılı ya da elektronik olarak toplanabilmektedir. Şirketimizin hizmetlerinden yararlandığınız müddetçe oluşturularak ve güncellenerek kişisel verileriniz kullanılabilmektedir. Ayrıca, Şirket hizmetlerini kullanmak niyetiyle internet sayfamızı ve sosyal medya kanallarımızı kullandığınızda, Şirketimizi veya internet sitemizi ziyaret ettiğinizde, Şirketimizin düzenlediği fuar veya organizasyonlara katıldığınızda kişisel verileriniz kullanılabilmektedir. 

Toplanan kişisel verileriniz, Şirketimiz tarafından organize edilen ticari sektör fuar hizmetlerinden sizleri en üst seviyede faydalandırmak için gerekli çalışmaların kadromuz ve iş birimlerimiz tarafından yapılması, Şirketimiz tarafından sunulan hizmetlerin sizlerin istek ve önerilerinize, piyasa koşullarına göre yenilenmesi, verilecek hizmetlerde azami verimin sağlanması, amacıyla KVK Kanunu’nun 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dahilinde işlenecektir. 

2. İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Nasıl Aktarılabileceği; 
Şirketimiz düzenlediği fuarların verimliliği, etkinliğinin devamlılığı, katılımcıların beklentilerinin karşılanması, fuardan tatmin ayrılmış katılımcı ve ziyaretçi sayısının artırılması esas amacımızdır. Toplanan kişisel verileriniz; Şirketimiz tarafından sunulan hizmetlerin güncellenmesi, verilecek hizmetlerde azami verimin sağlanması, huzur ve güvenin uygulanması amaçlarıyla iş ortaklarımıza, sizlere daha iyi hizmet sunmak adına hizmet aldığımız şirketlere, kanunen yetkili kamu kurumları, KVK Kanunu’nun 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde aktarılabilecektir. Düzenlediğimiz fuarların duyurularında, web sayfalarında, katılımcı listelerinde, Fuar Katılımcı Kataloglarında eğer Ticari katılımcı kurumu temsil ediyorsanız Fuar Katılımı Sözleşmesinde belirtilen çerçevede kişisel bilgileriniz kullanılabilecektir. 

3. Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi; 
Kişisel verileriniz, her türlü sözlü, yazılı ya da elektronik ortamda, yukarıda yer verilen amaçlar doğrultusunda Şirketçe sunduğumuz hizmetlerin belirlenen yasal çerçevede sunulabilmesi ve bu kapsamda Şirketimizin yasadan doğan mesuliyetlerini eksiksiz ve doğru bir şekilde yerine getirebilmesi gayesi ile edinilir. Bu hukuki sebeple toplanan kişisel verileriniz KVK Kanunu’nun 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında bu metnin (1) ve (2) numaralı maddelerinde belirtilen amaçlarla da işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.

4. Kişisel Veri Sahibinin KVK Kanunu’nun 11. maddesinde Sayılan Hakları; 
Kişisel veri sahipleri olarak, haklarınıza ilişkin taleplerinizi, işbu Bilgilendirme Metninde aşağıda düzenlenen yöntemlerle Şirketimize iletmeniz durumunda Şirketimiz talebin niteliğine göre en kısa sürede sonuçlandıracaktır. Bu kapsamda kişisel veri sahipleri; 

• Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme, 

• Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, 

• Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, 

• Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, 

• Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, 

• KVK Kanunu’nun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, 

• Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir. KVK Kanunu’nun 13. maddesinin 1. fıkrası gereğince, yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak ile ilgili talebinizi, yazılı veya Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun belirlediği diğer yöntemlerle Şirketimize iletebilirsiniz. Yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için kimliğinizi tespit edici gerekli bilgiler ve kullanmak istediğiniz hakkınıza yönelik açıklamalarınızla birlikte talebinizi, KVK Kanunu’nun 11’inci maddesinde belirtilen hangi hakkınızın kullanımına ilişkin olduğunu da belirterek SKY FUARCILIK A.Ş. , Ataköy 9-10. Kısım Çobançeşme E-5 Yanyol Cad. No:8/2 A Ofis Kat:6 Ofis 23 34158 Bakırköy, İstanbul Türkiye; Tel:+90 (212) 661 11 55; Faks: +90 (212) 661 13 33; destek@skyfuar.com, adresine iletebilirsiniz.

Metal Expo

ONLINE DAVETİYE

Yukarı